ADY ENDRE pályázati felhívás a 2017–2018-as tanévre

Ady-logo-2017–2018ADY ENDRE pályázati felhívás a 2017–2018-as tanévre

Ady Endre-ösztöndíj a tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő VI–XII. osztályos tanulók támogatására (2017–2018-as tanév)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Programja keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-17 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására (2017–2018-as tanév).

I. Szakmai indoklás: A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

II. A pályázat célja: Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára, annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul folytathassák tanulmányaikat.

III. A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 31.500.000 Ft, azaz harmincegymillió-ötszázezer forint, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére, amelyből célirányosan az Erdélynek jutó rész 18.375.000 Ft, azaz tizennyolcmillió-háromszázhetvenötezer forint.

IV. A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája: A tanulók által ösztöndíjként elnyerhető támogatás: 100.000 Ft-nak megfelelő lej/fő a 2017–2018-as tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szóló bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V. Támogatási időszak: Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2017–2018-as tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2018. március.

VI. Ösztöndíjak száma: 175 ösztöndíj, amelyből 100-at az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-17 pályázat keretén belül, 75-öt pedig a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács.

VII. Pályázók köre: A pályázatot a romániai magyar nyelvű közoktatásban részt vevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

VIII. A pályázat feltételei: A pályázatot kizárólag olyan, a VII. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1.) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2016–2017-es tanévben,
b./ megyei 1–2 ., vagy országos 1–4., vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2016–2017-es tanévben,
c./ valamely Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki; és

2.) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a./ nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
c./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál nehezebb anyagi körülmények között él, így a pályázó zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.
Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

IX. A pályázat formai követelményei: A pályázatnak az alábbi hivatalos dokumentumokat kell tartalmaznia, 1 eredeti és 1 másolati példányban:

1. Pályázati adatlap (Kérjük elektronikusan kitölteni, majd aláírások nélkül a PDF állományt elküldeni az etehetsegtanacs@gmail.com e-mail címre, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanácsnak leadandó pályázatok esetében. Az elküldött állomány neve tartalmazza a pályázó nevét.) A benyújtott pályázat csak így tekinthető teljesnek. Az elektronikus kitöltést Adobe Acrobat Reader segítségével lehet kivitelezni, az üres mezőkbe kattintva beírható a szükséges szöveg, számadat, illetve kijelölhetőek a választott opciók (a PDF állományt nem a böngészőben, hanem külön az Adobe Acrobat Reader-ben kell megnyitni). Az elektronikusan kitöltött adatlapot két példányban kinyomtatva és aláírva kell postai úton is elküldeni A4-es méretű levélborítékban, a további mellékletekkel együtt. Kérjük, a borítékon zárójelben külön tüntessék fel a pályázó teljes nevét is.

2. A 2017–2018-as tanév iskolalátogatási igazolása. Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.

3. A 2016–2017-es tanév év végi bizonyítványának (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata. A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.

4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (megyei, országos vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok két másolati példánya. (A pályázathoz az oklevelek és egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolatait szükséges benyújtani. Az eredeti okleveleket, dokumentumokat kérjük megőrizni!)

5. Indokolt esetben: egy Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal) fénymásolatait két példányban.

6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet). A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt, zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak egy eredeti és egy másolati példányban.

7. Kézzel írott nyilatkozat arról, hogy a pályázó korábban részesült-e Ady Endre-ösztöndíjban.

8. A pályázó tanuló szüleinek/ gyámjának pályázati adatlapon feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):
 munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat;
– utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat stb.;
– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.

9. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat két másolati példánya; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget. (A betegséget, fogyatékosságot nem szükséges eredeti dokumentummal igazolni, az igazoló irat két másolati példányának pályázathoz való csatolása is megfelelő.)

10. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapon megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának két másolati példánya (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, amennyiben: nem felel meg a pályázati kiírásnak, a pályázat során valótlan adatot közöl, határidőn túl kerül benyújtásra, az adatlap kitöltése hiányos, illetve hiányzik elektronikus változata, kötelező mellékletek hiányoznak.

X. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27., péntek 24:00 óra (postabélyegző dátuma, illetve az elektronikus űrlap beküldésének dátuma). A határidőn túl érkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

XI. A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbi címére szükséges elküldeni:

  • az Arad, Beszterce-Naszód, Bihar, Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Krassó-Szörény, Máramaros, Maros, Szatmár, Szeben, Szilágy, Temes megyei lakhelyű tanulók pályázatait az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére: Consiliul pentru Sprijinirea Talentelor din Transilvania”, 400157 Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 23–25., jud. Cluj
  • Kovászna és Brassó megyei, illetve a moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére: Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc, 520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

XII. A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje: Az Erdélyi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok esetében a Tanács vezetői és felkért tagjai végzik a kiértékelést. A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását az SZTT felkérésére egy független szakmai bizottság végzi. Javaslataikat a 2017. november 15-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás elektronikus úton valósul meg, de az eredmény megtekinthető az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, illetve a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács honlapján is.

XIII. Szerződéskötés: A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.

XIV. A támogatás elszámolása és ellenőrzése: A banki átutalás várható időpontja 2018. márciusa. A támogatás felhasználásának határideje: 2018. június 30. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján. Az ösztöndíjas tanuló köteles a támogatás felhasználásáról 2018. április 30-ig szakmai beszámolót benyújtani.

XV. További információk: A pályázati csomag letölthető a pályázat kiírójának alábbi honlapjairól:

A pályázattal kapcsolatos további információkat az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Kolozsvár, Ploiești (Hosszú) utca 23–25., 209-es terem
Telefonon: 0746-197828, munkanapokon 10:00 és 13:00 óra között
E-mailen: etehetsegtanacs@gmail.com

Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca, 1/A
Telefonon: 0267-351959
E-mailen: sztt@tehetsegpont.ro

Dr. András Szilárd egyetemi docens, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács ügyvezető elnöke beszél a 2017–2018-as tanévre meghirdetett Ady Endre-ösztöndíjról, Kolozsvári Rádió, 2017. szeptember 26. Németh Attila interjúja

Bookmark the permalink.

Comments are closed.