Együttműködési szerződés a romániai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére

godollo

2016. július 4-én, Gödöllőn, a II. Határtalan TDK Parlament keretén belül került sor a romániai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére vonatkozó
együttműködési szerződés aláírására. A szerződés egyrészt a Magyar Rektori Konferencia, az Országos Tudományos Diákköri Tanács, másrészt az Országos Magyar Diákszövetség és az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács közt jött létre és a szerződés célja, hogy
1. a romániai oktatók és kutatók jobban megismerhessék a magyarországi felsőoktatási intézményekben sok évtizedes hagyományok alapján szervezett intézményi keretek között folyó tudományos diákköri (TDK) tevékenységet, annak érdekében, hogy tapasztalataikat, saját hagyományaiknak megfelelően, a romániai felsőoktatási tehetséggondozás meglévő szervezeti kereteinek erősítésére, illetve amely területeken szükséges, e szervezeti keretek megteremtésére felhasználhassák;

2. a romániai felsőoktatásban tanuló tehetséges diákok eddigieknél szélesebb köre kapjon szervezett ösztönzést és lehetőséget a kötelező tanulmányokat meghaladó önkéntes tudományos és művészeti tevékenység korai megkezdésére, és ezen munkájuk sikeres, a lerövidült képzési idő ellenére eredményt hozó befejezésére;

3. az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK), mint regionális megméretési fóruma a romániai, a tanulmányi kötelezettségeket meghaladó önkéntes tudományos és művészeti felsőoktatási diáktevékenységnek, hagyományainak és intézményi függetlenségének megőrzése mellett, az ETDK-n szereplő legjobb munkák egyre harmonikusabb bekapcsolásával a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciák (OTDK) rendszerébe, hatékony hídként tudja szolgálni a romániai és magyarországi diáktudományos kapcsolatokat.

A romániai aláírók vállalják, hogy a felsőoktatás minden érintett szakmai és földrajzi szegmensére kiterjedő tartós együttműködési formát alakítanak ki a romániai felsőoktatásban a magyar tehetséggondozás hatékonyságának erősítésére. Céljuk/vállalásuk, hogy

1. növekedjék a tudományos diákköri műhelyek (romániai szóhasználatban: szakkollégiumok, illetve tudományos műhelyek) száma, mérete, szakmai spektruma és színvonala;

2. az ETDK – az eddig kialakult jó gyakorlat szerint – a jövőben is betölthesse egész Romániára és valamennyi tudomány- és művészeti területre vonatkozóan az egységes regionális (OTDK szempontból „első fordulós”) tudományos diákköri konferencia szerepét. Ennek keretében az ETDK főszervezői feladatait az OMDSZ és tagszervezetei, valamint a vele szerződést kötött Sapientia EMTE HÖK-jei vállalják, az egyes szakterületeken kialakított szakmai partnerségekben (ld. 3.2. pont 4. bekezdés), a főszervezői feladatokba beleértve az OTDK-ra nevezett pályamunkákkal és diákokkal kapcsolatos, az OTDT irányában történő ügyintézést is;

3. az ETDK szakmai partnerei (ld. 3.2. pont 4. bekezdés) közvetlenül, és az ETT Felsőoktatási Bizottságán keresztül is mindent megtegyenek annak érdekében, hogy az ETDK a felsőoktatási intézményekben folyó műhelymunkának szakmai szempontból az OTDK-k szellemével és jó gyakorlatával harmonizáló, kizárólag a tudományos értéket szem előtt tartó bemutatási fóruma legyen;

4. a saját belső (kari) TDK-t is rendező romániai magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinál az ETDK-ra való jelentkezés előfeltétele a saját (kari) TDK-kon való nevezési jog előzetes elnyerése. Ezen helyzet fennállása esetében a szerződő felek vállalják, és a szervező intézményekre nézve érvényesítik, hogy ezen (kari) TDK-k, illetve az ETDK szabályzatát összhangba hozzák a rendezvények zökkenőmentes összekapcsolása érdekében;

5. az ETDK valamennyi (jelenleg négy) szekciója esetében maradjon fenn az OTDT-vel kialakított stabil partneri kapcsolat.

A romániai és a magyarországi aláírók közösen vállalják, hogy egyeztetett keretek között keresik azokat a forrásokat, amelyek a két országban és az Európai Unióban anyagi fedezetet tudnak nyújtani e szerződés céljainak minél teljesebb megvalósulásához. Ezen belül vállalják, hogy

1. ösztönzik a felsőoktatási diáktudományos műhelyek közötti, határon átnyúló közvetlen szakmai kapcsolatok bővítését, közös kutatások, közös konferenciák szervezését;

2. továbbra is megkeresik azokat az anyagi forrásokat, amelyek segítségével a magyarországi és romániai partnerek együttműködése, a vállalások teljesítése hosszú távon, kiszámíthatóan biztosítható, különös tekintettel az ETDK-k megszervezésére és az OTDK-kon résztvevő romániai diákok és oktatók konferencia-részvételét biztosító anyagi fedezet megteremtésére;

3. a jelen megállapodásban foglaltak teljesülését a fentebb leírt kapcsolatrendszerük segítségével folyamatosan figyelemmel kísérik. A megállapodás eredményeit öt év elmúltával megvizsgálják, közösen értékelik, és ez alapján a megállapodást megújítják.

A szerződés teljes szövege megtekinthető itt.

Az ETT részéről elsősorban a Felsőoktatási Szakbizottság fog az itt említettekkel foglalkozni és ennek érdekében bővíteni fogjuk a Felsőoktatási Szakbizottságot, hogy az Erdélyben létező összes, magyar nyelven is képzést biztosító (vagy jelentős magyar diákcsoporttal rendelkező) felsőoktatási intézmény képviselve legyen a Szakbizottságban.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply