ADY ENDRE pályázat a 2015/2016-os tanévre

Pályázati felhívás

Ady Endre-ösztöndíj tehetséges, határon túli magyar középiskolás tanulók támogatására (2015/2016. tanév)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Program keretében) az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, és a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-15 és  NTP-ADY-M-2-15 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. (2015/2016. tanév)

I.    Szakmai indoklás:
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a magyarországi és a határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek nemzeti együttműködésének segítése.

II.    A pályázat célja:
Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

III.    A rendelkezésre álló keretösszeg:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére, amelyből célirányosan Erdélynek jutó rész 17.500.000 Ft.

IV.    A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája:
Az ösztöndíj mértéke 100.000 – Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2015/2016. tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szólóan bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

V.    Támogatási időszak:
Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2015/2016. tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2016. március.

VI.    Várható ösztöndíjak száma:175 ösztöndíj, amelyből 58-at Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál, a többi ösztöndíjat ebben az évben az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács kezeli, 58 ösztündíjat az NTP-ADY-M-15 pályázat keretén belül és 59 ösztöndíjat az NTP-ADY-M-2-15 pályázat keretén belül.

VII.    Pályázók köre:
A pályázatot a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. évfolyamon tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából.

VIII.    A pályázat feltételei:
A pályázatot kizárólag olyan a VI. pontban leírt tanuló nyújthatja be, aki:

1.)    kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik
Ennek kritériumai az alábbiak valamelyike:
a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2014/2015-ös tanévben,
b./ megyei 1–2 ., vagy országos 1–4. vagy nemzetközi versenyen 1–8. helyezést ért el a 2014/2015-ös tanévben,
c./ valamely Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2.)    szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a./ nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b./ valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos;
c./ olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a család az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így a pályázó tanuló zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételeket a IX. pontban leírt módon szükséges igazolni. A VIII. 2) pontban rögzített szociális helyzetről az iskola igazgatójának vagy a magyar nyelvű tagozat vezetőjének vagy az osztályfőnöknek is nyilatkoznia kell.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

IX.    A pályázat formai követelményei:
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia, két eredeti és egy másolati példányban:

1. Pályázati adatlap (Kérjük elektronikusan is kitölteni és elküldeni az alábbi címre: szabo.julia@kmei.ro. A pályázat csak így tekinthető teljesnek. Az elektronikus kitöltést Adobe Acrobat Reader segítségével lehet kivitelezni, az üres mezőkbe kattintva beírható a szükséges szöveg, illetve kijelölhetők a választott opciók.)
2. A 2015/2016-os tanév iskolalátogatási igazolása. Az igazolásnak az iskolai évfolyam feltüntetése mellett tartalmaznia kell, hogy a pályázó tanuló magyar nyelven végzi tanulmányait.
3. A 2014/2015-es tanév végi bizonyítvány (ellenőrző) iskola által hitelesített fénymásolata. A fénymásolat tartalmazza az ellenőrző első fényképes oldalát is. A fénymásolatot az iskola képviselőjének pecséttel és aláírással kell hitelesítenie.
4. A pályázati adatlapban feltüntetett versenyeredményeket igazoló oklevelek (megyei, országos vagy nemzetközi verseny), vagy egyéb bizonyító dokumentumok három másolati példánya. (A pályázathoz az oklevelek és egyéb bizonyító dokumentumok fénymásolatait szükséges benyújtani. Az eredeti okleveleket, dokumentumokat kérjük megőrizni!)
5. Indokolt esetben: Tehetségpont igazolása, ajánlása. A Tehetségpont igazolása, ajánlása részletesen mutassa be a pályázó tanuló eddigi eredményeit és mellékletei tartalmazzák a tanuló tehetségét bizonyító egyéb igazolások, dokumentumok fénymásolatait három példányban.
6. Az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat (1. számú melléklet). A szociális helyzetet igazoló nyilatkozatot aláírt zárt borítékban szükséges átadni a pályázónak egy eredeti és két másolati példányban.
7. Nyilatkozat arról, hogy korábban részesült-e Ady Endre ösztöndíjban.
8. A pályázó tanuló szüleinek/gyámnak pályázati adatlapban feltüntetett jövedelmét igazoló dokumentumok (esetnek megfelelően):– munkahelyi igazolás az utolsó havi fizetésről, feltüntetve a bruttó és nettó összeget, valamint a többleteket, ráadásokat;– utolsó havi nyugdíj, örökösödési nyugdíj, munkanélkülisegély-szelvény, vagy ennek megszűnését igazoló irat, stb.;– az állandó lakhely helyi tanácsának gazdasági-pénzügyi nyilvántartási irodája által kibocsátott igazolás a család egyéb jövedelméről (vállalkozás, föld, ingatlanbér, állattartás stb.), illetve ezek nemlétéről.
9. A pályázatban feltüntetett beteg, fogyatékos családtag esetén: betegséget, fogyatékosságot igazoló hivatalos irat három másolati példánya; betegnyugdíjas családtag esetében is ez alapján szükséges igazolni a betegséget. (A betegséget, fogyatékosságot nem szükséges eredeti dokumentummal igazolni, az igazoló irat három másolati példányának pályázathoz való csatolása is megfelelő.)
10. A pályázó tanuló és a pályázati adatlapban megjelölt hivatalos képviselő (szülő/gyám) személyazonossági igazolványának három másolati példánya (14 év alatti tanuló esetében születési bizonyítvány fénymásolatát szükséges mellékelni.)

A pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai szempontból hibásnak minősül, ha:
- nem felel meg a pályázati kiírásnak,
- a pályázat során valótlan adatot közöl,
- határidőn túl kerül benyújtásra,
- az adatlap kitöltése hiányos illetve hiányzik elektronikus változata,
- mellékletek hiányoznak.

X.    A pályázat benyújtásának határideje:
2015. december 15. (postabélyegző dátuma, illetve az elektronikus űrlap beküldésének dátuma az NTP-ADY-M-15 pályázat esetében), illetve 2016. január 15. az NTP-ADY-M-2-15 pályázat esetében. A határidőn túl érkezett pályázat érdemi bírálat nélkül elutasításra kerül.

XI.    A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot postai úton a pályázat kiíróinak alábbiakban megjelölt címére szükséges elküldeni.

A belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanulók pályázatait a Erdélyi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére:
Federația Universitară Maghiară din Cluj
400084 Cluj Napoca, Str. M. Kogalniceanu, 4/9, jud. Cluj

A Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti állandó lakcímmel rendelkező tanulók pályázatait a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács alábbi postacímére:
Asociaţia pentru Ocrotirea Talentelor din Ținutul Secuiesc
520014 Sfântu Gheorghe, str. Bisericii, nr. 1/A, jud. Covasna

 

Figyelem! A 2015/2016-os tanévben a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület nem vesz részt az Ady Endre ösztöndíjalap kezelésében, ne küldjék pályázatukat az egyesület címére.

X.    A pályázatok értékelésének szakmai szempontrendszere és határideje:
A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanácshoz beérkezett pályázatok formai ellenőrzését és javasolt rangsorba állítását a Tanács felkérésére egy független szakmai bizottság végzi, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanácshoz érkezett pályázatok esetében a Tanács vezetői és felkért tagjai végzik az értékelést. Javaslataikat az NTP-ADY-M-15 pályázat esetében 2015. december 15.-ig, az NTP-ADY-M-2-15 pályázat esetében 2016. január 31-ig továbbítják az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek. A pályázatok értékelése a benyújtott dokumentumok alapján történik. A pályázat eredményeiről való tájékoztatás postai úton valósul meg, várható időpontja: 2016. március.

XI.    Szerződéskötés:
A pályázat kiírói az oktatásért felelős miniszter döntése alapján a támogatásban részesült ösztöndíjasokkal a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításáról, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés következményeiről, az elállás, felmondás jogáról, szerződés biztosítékairól támogatási szerződésben állapodnak meg az EMET iránymutatása szerint.

XII.    A támogatás elszámolása és ellenőrzése:
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2016. június 30. A pályázat kiírói a támogatási szerződésben meghatározottak szerint ellenőrzik az ösztöndíj felhasználásának teljesítését a kedvezményezettek által benyújtott szakmai beszámolók alapján.

XIII.    További információk:
A pályázati csomag letölthető a pályázat kiírójának alábbi honlapjairól:
www.simplexportal.ro/tehetseg.ro/
www.tehetsegpont.ro
A pályázattal kapcsolatosan további információk az alábbi elérhetőségeken kaphatók:
A Kovászna, Brassó megyei, illetve moldvai és bukaresti lakcímmel rendelkező tanulók esetében:
Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Sepsiszentgyörgy, Templom utca 1/A szám, Kovászna megye
Telefonon: 0267-351959
E-mailen: sztt@tehetsegpont.ro
Az összes többi, belső-erdélyi, dél-erdélyi, partiumi és bánsági lakhelyű tanulók esetében:
Erdélyi Tehetségsegítő Tanács
Személyesen: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet, Kolozsvár, Str. M. Kogalniceanu, 4/9
Telefonon: 0787-893987 (Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet)
E-mailen:     Szabó Júliánál: szabo.julia@kmei.ro
András Szilárdnál: andraszk@yahoo.com

 

Bookmark the permalink.

Leave a Reply